Vedtægter

Vedtægter for den selvejende undervisningsinstitution Mina Hindholm Efterskole

§ 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag.

Stk. 1. Mina Hindholm Efterskole er en uafhængig og selvejende undervisningsinstitution.

Stk. 2. Institutionen er oprettet den 12.04.2013 og har CVR-nummer 35153365.

Stk. 3. Institutionen har hjemsted i Næstved kommune og ejer ejendommen matr. nr. 4d, Sneslev by, Førslev, beliggende Hindholmvej19, 4250 Fuglebjerg.

Stk. 4. Institutionens formål er at drive en efterskole inden for rammerne af de gældende regler om frie kostskoler, herigennem fremme elevers dannelse og dygtiggørelse samt møde eleverne med det muslimske budskab.

Stk. 5. Skolens værdigrundlag:

Mina Hindsholm Efterskoles værdigrundlag tager udgangspunkt i et muslimsk menneske- og livssyn, hvor eleverne må se livet som større end deres eget liv og må betragte alle mennesker som ligeværdige uanset nationalitet, hudfarve eller race. Nøgleværdier i skolens hverdag er individuelt og kollektivt forpligtende fællesskab, der skal værne om vores fælles værdier, som bygger på centrale begreber som åbenhed, hjælpsomhed, ligestilling, demokrati, gensidig respekt, mangfoldighed, ansvarlighed og aktivt medborgerskab.

Skolen ønsker at skabe en hverdag, der giver mulighed for både faglig, kreativ, fysisk og social fordybelse på høj professionel plan, og hvor det centrale budskab er motivation til at tage ansvar for egen læring.

Nærmere formål:

Med udgangspunkt i skolens værdigrundlag ønsker vi at skabe en skole, hvor
formålet er;

  • At tilbyde en høj faglig solid undervisning på såvel det boglige som det kreative, musikalske og fysiske område, for derigennem at styrke udviklingen mod det hele, selvstændige og ansvarlige menneske.
  • At give den enkelte kompetence til at gå videre i uddannelsessystemet på højt og internationalt niveau.
  • At skabe et aktivt og rummeligt miljø, hvor alle udfordres, tager ansvar og bidrager til fællesskabet.
  • At fremme det enkelte individ i at danne egne holdninger, samt at udvikle respekt for andres.
  • At gøre eleverne en del af et trygt og varmt fællesskab, hvor der er plads til at snakke om tro, traditioner og nytænkning.
  • At støtte eleverne i deres mål med deres eget liv i såvel undervisningsmæssig som i menneskelig forstand.
  • At give eleverne en forståelse for nødvendigheden af at have et aktivt og ansvarligt forhold til samfundet, og motivere dem til deltagelse i samfundsmæssige problemstillinger og debatter.

 

§ 2. Skolekreds.

Stk. 1. Følgende kan være medlemmer af skolekredsen: Privatpersoner (myndige), foreninger m.v. skal udgøre flertallet af skolekredsen.

Myndige personer, foreninger m.v., private virksomheder og offentlige myndigheder, som føler tilknytning til skolen og er villig til at bidrage økonomisk til dens oprettelse og drift.

Stk. 2. Medlemskab og evt. eksklusion godkendes af bestyrelsen. Afgørelsen kan forelægges for generalforsamlingen både af den, som bestyrelsen har afslået at optage/ekskludere og af et mindretal i bestyrelsen.

Stk. 3. Af medlemmerne opkræves et årligt kontingent. Generalforsamlingen kan fastsætte et livsvarigt kontingent. Medlemmernes bidrag giver ikke ret til andel i skolens overskud. Medlemmerne hæfter ikke personligt for skolens gæld.

Stk. 4. Medlemskab giver adgang til på generalforsamlingen at afgive én stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Medlemmer optaget senere end 6 mdr. før en generalforsamling har ikke stemmeret til denne. Denne begrænsning gælder dog ikke for forældre, der har børn tilmeldt i det pågældende skoleår.

Stk. 5. Skolens årsrapport udleveres/sendes fra skolen senest 14 dage før generalforsamlingen. Medlemmer af skolekredsen har ret til indsigt i skolens budgetter og regnskaber. Retten omfatter indsigt i drifts-, anlægs- og likviditetsbudgetter, årsrapporter, byggeregnskaber samt oplysninger til brug ved tilskudsberegning, der sendes til offentlig myndighed. Endvidere gælder indsigten revisionsprotokoller, der er forelagt bestyrelsen. Skolens medarbejdere har ret til indsigt i nævnte materiale.

§ 3. Skolens drift.

Stk. 1. Skolens drift finansieres ved offentlige tilskud, elevbetaling og økonomiske bidrag fra skolekredsen.

Stk. 2. Skolens midler må alene komme skolens skole- og undervisningsvirksomhed til gode.

Stk. 3. Overskud ved skolens drift tilfalder skolen, og skal anvendes til skolens skole- og undervisningsformål.

Anbringelse af likvide midler kan ikke ske på konti mv. som andre end skolen disponerer over. Værdipapirer skal noteres på skolens navn og anbringes efter lovens § 8, stk. 1, nr. 4, og stk. 2.”

§ 4. Generalforsamlingen.

Stk. 1. Generalforsamlingen består af skolekredsens medlemmer.

Generalforsamlingen er som udgangspunkt åben for alle, herunder ikkemedlemmer, pressen m.v. Et flertal af bestyrelsen kan dog beslutte, at generalforsamlingen eller dele af denne skal afholdes for lukkede døre, således at alene skolekredsens medlemmer har adgang.

Stk. 2. Generalforsamlingen vedtager ændringer i vedtægterne, jf. § 11, og træffer beslutning om institutionens nedlæggelse, jf. § 12.

Stk. 3. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned med mindst følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Forstanderens beretning
4. Godkendelse af det reviderede regnskab
5. Indkomne forslag
6. Fastsættelse af kontingent
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant
8. Valg af revisor
9. Eventuelt

Den ordinære generalforsamling indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages
varsel med dagsorden for mødet ved almindeligt brev til medlemmerne samt annoncering i mindst ét lokalt dagblad.

Stk. 4. Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen skriftligt i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen. Medlemmerne skal have tilsendt rettidigt indsendte forslag senest 7 dage før generalforsamlingen.

Stk. 5. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når et flertal af bestyrelsens medlemmer eller mindst 75 pct. af skolekredsens medlemmer ønsker det. Den indkaldes som ordinær generalforsamling sammen med dagsorden.

Stk. 6. Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til antal mødte medlemmer, jf. dog § 12 stk. 1.

Stk. 7. Der kan kræves skriftlig afstemning af mindst én (1) medlem.

Stk. 8. Der føres protokol over det, der foretages og vedtages på generalforsamlingen. Protokollen underskrives af dirigenten og opbevares på skolen.

§ 5. Bestyrelsens sammensætning.

Stk. 1. Bestyrelsen består af 7 stemmeberettigede medlemmer, som vælges på generalforsamlingen af og blandt skolekredsens medlemmer. Bestyrelsen bør så vidt muligt have en afbalanceret sammensætning af kvinder og mænd.

Stk. 2. Bestyrelsens medlemmer vælges for 2 år ad gangen og afgår med 3 i lige år, henholdsvis 4 i ulige år. Genvalg kan finde sted. Såfremt et medlem i valgperioden ikke længere opfylder betingelserne for medlemskab, skal vedkommende udtræde af bestyrelsen. Der skal da hurtigst muligt udpeges/vælges et nyt medlem for den resterende del af valgperioden.

Stk. 3. Medarbejdere og elever ved skolen kan ikke være medlemmer af bestyrelsen eller deltage i valg af medlemmer.

Stk. 4. Bestyrelsesmedlemmer skal være myndige og have fast bopæl i Danmark eller tilhøre det danske mindretal i Sydslesvig.

Stk. 5. Bestyrelsen vælger sin formand og næstformand af sin midte.

Stk. 6: Hvis et medlem ikke længere opfylder betingelserne for at være medlem, jf. lovens § 7, stk. 2. og 3, skal medlemmet øjeblikkeligt udtræde af bestyrelsen. Der skal da hurtigst muligt udpeges/vælges et nyt medlem for den resterende del af valgperioden, jf. stk. 1, og § 4.”

§ 6. Bestyrelsens opgaver og ansvar.

Stk. 1. Bestyrelsen har den overordnede ledelse af skolen og er herunder ansvarlig for dens økonomi. Bestyrelsen skal forvalte skolens midler, så de bliver til størst mulig gavn for skolen og sørge for, at der tages skyldige økonomiske hensyn. Bestyrelsen er endvidere ansvarlig over for undervisningsministeren, herunder for at betingelser og vilkår for ydelse af tilskud overholdes.

Stk. 2. Bestyrelsen ansætter og afskediger forstanderen og lærerne. Ansættelse og afskedigelse af lærerne sker efter indstilling for forstanderen.

Stk. 3. Bestyrelsen træffer beslutning om køb, salg og pantsætning af fast ejendom.

Stk. 4. Bestyrelsen fastsætter elevbetalingen.

Stk. 5. Bestyrelsen godkender en årsplan og en indholdsplan for det enkelte kursus, og godkender en plan for skolens evaluering af dens virksomhed i forhold til skolens værdigrundlag.

Stk. 6. Bestyrelsen er ansvarlig for udarbejdelse af korrekt årsrapport, jf. § 10, stk. 1, og bestyrelsen ansætter skolens revisor.

Stk. 7 Bestyrelsen er ansvarlig for skolens vedtægt.

Stk. 8. Bestyrelsen underretter Undervisningsministeriet om institutionens nedlæggelse.

§ 7. Bestyrelsens arbejde.

Stk. 1. Bestyrelsen holder møde, når formanden eller 3 medlemmer finder det nødvendigt.

Stk. 2. Formanden indkalder skriftligt mødedeltagerne til møde og meddeler samtidig, hvilke sager der skal behandles.

Stk. 3. Formanden leder forhandlinger og afstemninger og sørger for, at beslutninger indføres i en beslutningsprotokol. Efter hvert møde underskrives protokollen af mødets deltagere.

Enhver af disse er berettiget til kort at få sin afvigende mening indført i protokollen, som opbevares på skolen. Formanden sørger for, at de trufne beslutninger udføres.

Stk. 4. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 medlemmer er til stede. Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Beslutninger om køb, salg og pantsætning af fast ejendom træffes dog ved at mindst 2/3 af samtlige stemmeberettigede bestyrelsesmedlemmer stemmer for.

Stk. 5. For bestyrelsen gælder bestemmelserne i forvaltningslovens kapitel 2 om inhabilitet. Et bestyrelsesmedlem er inhabilt i sager, hvori vedkommende eller dennes nærmeste har økonomisk eller særlig personlig interesse.

Det enkelte bestyrelsesmedlem skal selv orientere sig om mulighederne for inhabilitet i forhold til de punkter, der skal behandles på dagsordenen, og det enkelte bestyrelsesmedlem skal selv rejse spørgsmålet om inhabilitet for de øvrige bestyrelsesmedlemmer forud for punktets behandling.

I tilfælde af tvivl afgøres spørgsmålet om inhabilitet af bestyrelsen ved simpelt
stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Det pågældende medlem, hvis inhabilitet behandles, har ikke stemmeret.

I tilfælde af konstateret inhabilitet skal det fremgå af protokollen, at vedkommende har trukket sig fra forhandlinger og afstemninger i forhold til det eller de relevante dagsordenspunkter.

Stk. 6. En mødedeltager har tavshedspligt i sager, hvor væsentlige hensyn til skolens interesser gør det nødvendigt at hemmeligholde oplysninger om personlige eller interne, herunder økonomiske, forhold. I øvrigt gælder bestemmelserne i forvaltningslovens kap. 8 om tavshedspligt.

Stk. 7. Skolens ansatte vælger blandt de ansatte en repræsentant, der deltager i bestyrelsens møder uden stemmeret.

Skolens ansatte kan til enhver tid vælge et nyt medlem, der skal deltage i bestyrelsesmøderne.

Bestyrelsens dagsorden opdeles i åbne og lukkede punkter, således at medarbejderrepræsentanten ikke deltager i behandling af de lukkede punkter.

Stk. 8. Bestyrelsesmedlemmerne hæfter ikke personligt for skolens gæld og kan ikke modtage honorar af skolens midler. Dansk rets almindelige erstatningsregler gælder for medlemmerne.

Stk. 9. Bestyrelsen fastlægger sin forretningsorden.

§ 8. Skolens daglige ledelse.

Stk. 1. Den daglige ledelse af skolen varetages af forstanderen, som tillige har det pædagogiske ansvar.

Stk. 2. Ved forstanderens fravær ud over 1 måned skal der konstitueres en forstander.

Stk. 3. Forstanderen kan bemyndige en stedfortræder til at foretage retshandler, der ligger inden for den daglige ledelse af skolen.

Stk. 4. Forstanderen ansætter og afskediger alle medarbejderne bortset fra fastansatte lærere.

I relation til de fastansatte lærere foretager forstanderen indstilling til bestyrelsen om ansættelse og afskedigelse.

Stk. 5. Forstanderen er omfattet af bestemmelserne i forvaltningslovens kap. 2 om inhabilitet og kap. 8 om tavshedspligt m.v.

§ 9. Regnskab og revision.

Stk. 1. Årsrapporten udarbejdes hvert år inden den 1. marts. Årsrapporten opstilles og revideres i overensstemmelse med gældende regler om regnskab for og revision af frie kostskoler.

Stk. 2. Revisionen skal være afsluttet hvert år inden den 17. februar, hvorefter den reviderede årsrapport bilagt revisionsprotokollat sendes til bestyrelsens formand. Alle bestyrelsens medlemmer skal underskrive den reviderede årsrapport inden forelæggelse for generalforsamlingen. Medlemmerne skal samtidig afgive en erklæring på tro og love om, at de opfylder betingelserne for medlemskab af bestyrelsen, jf. lovens § 7.

Stk. 3. Regnskabsåret er kalenderåret.

§ 10. Tegningsret.

Stk. 1. Skolen tegnes af bestyrelsesformanden i forening med 2 medlemmer af bestyrelsen. Tegningsretten kan ikke delegeres.

§ 11. Vedtægt og vedtægtsændringer.

Stk. 1. Forslag til ændring af skolens vedtægter udarbejdes af bestyrelsen og forelægges for generalforsamlingen.

Stk. 2. Ændring af vedtægterne skal vedtages på 2 generalforsamlinger med mindst 14 dages mellemrum.

Dette kan være på en ekstraordinær generalforsamling kombineret med en ordinær generalforsamling eller på 2 ekstraordinære generalforsamlinger.

Stk. 3. Ved skolens sammenlægning eller spaltning og ved etablering eller ophør af kombination med anden skoleform samt ved ændring af skoleform skal en ny vedtægt godkendes af Undervisningsministeriet. Ministeriets godkendelse omfatter alene vedtægtsbestemmelser om skolens formål, styrelse og økonomiske forhold, herunder om fremgangsmåden ved skolens nedlæggelse.

Stk. 4: Bestyrelsen er ansvarlig for, at skolens vedtægt er i overensstemmelse med loven.

§ 12. Nedlæggelse.

Stk. 1. Beslutning om institutionens nedlæggelse træffes på en generalforsamling, hvor mindst 2/3 af alle medlemmer stemmer for. Opnås sådant flertal ikke, kan beslutningen om nedlæggelse træffes efter mindst 14 dage på en ny generalforsamling med almindeligt flertal af de mødte medlemmer.

Stk. 2. Ophører institutionen med at drive skolevirksomhed i overensstemmelse med formålsbestemmelsen, skal den nedlægges.

Stk. 3. Nedlægges institutionen, skal den siddende bestyrelse fungere, indtil den økonomiske opgørelse af aktiver og passiver er gennemført eller overgået til behandling i skifteretten eller ved likvidation.

Stk. 4. Bestyrelsen har ansvaret for besvarelse af institutionens aktiver og for, at den økonomiske opgørelse foretages efter gældende bestemmelser og for, at nettoformuen anvendes i overensstemmelse med stk. 5.

Stk. 5. Overskydende midler anvendes med Undervisningsministeriets godkendelse til skoleformål, der støttes i henhold til gældende regler om frie kostskoler.

§ 13. Offentliggørelse.

Stk. 1. Nærværende vedtægter skal til enhver tid være offentligt tilgængelige, herunder forefindes på skolens hjemmeside.

 

Således vedtaget på generalforsamlingen d. 12.04.2013.

Således vedtaget på ordinær generalforsamling den 12.04.2013, henholdsvis ekstraordinær generalforsamling den 29.05.2013 og ekstraordinær generalforsamling den 10.10.2013.

Vedtægter
Hent som PDF