Regler, betingelser mm.

Regler på skolen

På en efterskole er vi mange sammen der bor under samme tag og derfor brug for regler, så både elever og medarbejdere har noget at forholde sig til. Disse regler forventer vi til at du overholder, fordi de er et udtryk for, hvordan vi vil have det på vores skole.

1. Den vigtigste regel er, at du respekterer dine kammerater og lærere, således at du behandler dem positivt og med accept af deres privatliv og grænser. Du kan forvente den samme respekt fra lærere og kammerater.

2. Vi accepterer ikke mobning, racistiske handlinger eller anden nedværdigende adfærd. Overtrædelse af reglerne kan medføre bortvisning.

3. Du skal deltage i undervisningen, praktisk arbejde og fællesaktiviteter.

4. Tobaksrygning er ikke tilladt.

5. Det er forbudt at opbevare eller bruge alkohol, hash, narkotika eller andre former for rusmidler på skolen eller på vej til eller fra skolen.

6. Færdsel udendørs efter der er sagt godnat er ikke tilladt. Overtrædelse kan medføre hjemsendelse.

7. Beskadigelse af lokaler, inventar og udstyr erstattes af den, der forvolder skaden. Det er eleverne som har ansvaret for eget værelse.

8. Skolen har en mobiltelefon ordning, hvor telefoner om aftenen kl. 22:30 indsamles af vagtlærer/mentor og udleveres igen ved morgensamlingen. Dette gøres for at eleverne skal være friske og oplagte til dagens undervisning.

Ved fremmøde i undervisning, skal alle elever lægge deres telefoner på lærerens bord.

9. Viser en elev alvorlig mangel på vilje til samarbejde, kan bortvisning blive nødvendig.

Betingelser for tilmelding

Med en tilmelding til efterskolen, er du/I indforstået med følgende:

 1. Skolen er røgfri
 2. I hæfter økonomisk for elevens ophold
 3. Betalingen af skolepenge tilmeldes til PBS. Skolepenge opkræves i 11 rater, første gang i august måned. Opkrævningen udsendes via Nets, så betalingen foregår automatisk. Betales opkrævningen ikke rettidigt opkræves et rykkergebyr på kr. 100,-
  Ved manglende betaling, vil det betyde at skolen kan ophæve samarbejdet med familien.
 4. Som startbeløb indtil den individuelle støtte bliver fastsat af ministeriet (UVM), opkræves 2500 kr./mdr. som skolepenge.
  Dernæst vil bogholderiet lave en beregning og fastsætte den månedlige betaling.
 5. Ændrede forhold omkring forældremyndighed meddeles skolen skriftligt af begge involverede parter.
 6. Ved pludselige ændringer i ens økonomi eller andre årsager, skal der straks rettes henvendelse til forstanderen.
 7. Eleven er endelig tilmeldt skolen, når bekræftelse fra skolen er modtaget og indskrivningsgebyret på kr. 2000,- er betalt – depositum er på kr. 1500,- administrationsomkostninger er på kr. 500,-.
 8. Ved udmeldelse efter frist for betaling af depositum tilbagebetales dette ikke, men tilbageholdes til dækning af administrationsomkostninger.
 9. Elevens evt. bortvisning fra skolen medfører tab af depositum. Bortvisning sker normalt altid i følgende tilfælde:
  1) Ved indtagelse af alkohol i perioden, hvor eleven er under skolens ansvar
  2) Ved brug af enhver form for euforiserende stoffer i løbet af skoleåret
  3) Ved ophold på det modsatte køns arealer uden for besøgstidspunktet
  4) Ved særdeles grov adfærd
  5) Ved tyveri
 10. Ved afbrydelse af opholdet i utide skal dette meddeles skolen skriftlig 4 uger i forvejen. Hvis meddelelsen ikke forekommer rettidigt opkræves et afbrydelsesgebyr på 2.500 kr.
 11. Ved midlertidig afbrydelse af skoleopholdet (ekstra ferie o.l.), hvorved skolen mister elevstøtte, erstattes dette tab.
 12. Urimelige skader, som eleven forårsager på skolen og skolen løsøre under opholdet, erstattes.